POMOC FRANKOWICZOM – VOX VERITAS

DEPARTAMENT DS. UMÓW FRANKOWYCH

Departament zrzesza specjalistów w dziedzinie prawa. Reprezentujemy Klientów na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w DZIEDZICZENIU OFE/ZUS. Wywalczamy  środki pieniężne dla : uposażonych, spadkobierców, małżonków. BEZPŁATNIE SPRAWDZAMY w jakim Funduszu Emerytalnym. Reprezentujemy również interesy  rodziny po stracie osób bliskich , trwałe inwalidztwo , obrażenia powyżej 7 dni. Mandatem do negocjacji jest rozpoznawalność naszej marki oraz wieloletnie doświadczenie prawników w tym obszarze. Zapewniamy profesjonalnych prawników zajmujących się tematyką zdarzeń losowych.

Adres: ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
E-mail: biuro@voxveritas.pl
Tel.: +48 22 290 33 77
Tel. kom.: +48 505 657 675

Kancelaria występuje w imieniu Klientów o unieważnienie umowy kredytu zawartego we frankach szwajcarskich, lub o zwrot nadpłaconych rat kredytu.

JAK DZIAŁAMY

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę

Złożymy w Twoim imieniu reklamację i wniosek przerywający bieg terminu przedawnienia,

Sporządzimy w Twoim imieniu pozew i wystąpimy w Twoim imieniu przed Sądem

 

KORZYŚCI Z USŁUGI

 • unieważnienie klauzul niedozwolonych w Twojej umowie
 • zwrot nadpłaconych środków
 • oszczędności czasu
 • odzyskanie ubezpieczenia niskiego wkładu
 • odzyskanie różnic walutowych
 • przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia

 

CO OBEJMUJE ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ?

Analiza umowy kredytowej obejmuje badanie pod kątem ekonomicznym i prawnym zapisów umowy, ze szczególnym uwzględnieniem terminu zawarcia umowy, okresu kredytowania, postanowień dotyczących oprocentowania kredytu, sposobu naliczania odsetek, ustalania wysokości oprocentowania oraz zasad zmiany oprocentowania podczas obowiązywania umowy, kwot wpłaconych bankowi na poczet rat kredytowych oraz kwot ewentualnego roszczenia względem banku.

Po wstępnej analizie umowy kredytowej Kancelaria opracowuje wstępne wnioski i ocenia, czy możliwe jest sformułowanie konkretnych zarzutów do treści zapisów umowy kredytowej.

 

CO NAJCZĘŚCIEJ ZNAJDUJE SIĘ W UMOWIE?

niedozwolone postanowienia umowne, w tym ograniczających równość stron umowy (prawo banku do przeliczania rat przy użyciu tabel kursowych ustalanych wyłącznie przez bank, prawo banku do zmiany wysokości oprocentowania na podstawie nieprecyzyjnych klauzul, prawo banku do pobierania opłat tytułem tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego),

sprzeczność z prawem i zasadami współżycia społecznego mechanizmu indeksacji kredytu, stosowanie w umowie kredytowej postanowień nieuzgodnionych z konsumentem, wiążących na podstawie uprzednio obowiązującego wzorca, naruszenie swobody umów oraz zasad współżycia społecznego, naruszenie przez bank obowiązków informowania wynikających z przepisów prawa krajowego i UE.

 

JAKIE ROZWIĄZANIA REKOMENDUJE KANCELARIA?

Mając wiedzę i doświadczenie  w prowadzeniu procesów Kancelaria jest w stanie ocenić, czy droga sądowa w przypadku konkretnej umowy kredytowej jest uzasadniona, a w dalszym etapie postępowania sprecyzować odpowiednie roszczenia w stosunku do banku.

Kancelaria reaguje na zmiany w sytuacji prawnej, w szczególności zmiany linii orzeczniczej Sądów Najwyższych i dostosowuje swoją ofertę elastycznie do panujących warunków.

Wynik postępowania nigdy nie jest przesądzony, jednak na podstawie przeprowadzonej analizy jesteśmy w stanie oszacować orientacyjne szansy powodzenia procesu, jak również konieczne nakłady finansowe niezbędne do wszczęcia i prowadzenia sprawy przed sądem.

 

KONTAKT

Doradcy Klienta i Partnerzy Rekomendujący VOX VERITAS ODSZKODOWANIA  są wyszkoleni i obsługują Klientów na terenie całego Kraju. Formalności zazwyczaj zajmują około 10 minut. 

Email: biuro@voxveritas.pl

Telefon: +48 22 290 33 77

ZOSTAW E-MAIL LUB TELEFON – SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

 

Kancelaria Vox Veritas Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice. (administrator danych), przetwarza Państwa dane osobowe w celach korespondencyjnych i udzielenia informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – RODO – przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich. Kontakt do Administratora: kontakt@voxveritas.pl

ETYKA I ZASADY DZIAŁANIA KANCELARII VOX VERITAS ODSZKODOWANIA SP. Z O.O.

 1. Nadrzędnym celem działania Kancelarii jest niesienie pomocy i wsparcia osobom, poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych, kierując się zasadami profesjonalizmuetyki, uczciwości i poszanowania godności człowieka.
 2. Najwyższymi celami jakie sobie stawiamy jest polepszenie sytuacji życiowej Klienta w jakiej się znalazł przez zapewnienie mu wsparcia, pomocy psychologicznej i prawnej.
 3. Troska, wrażliwość, i uczciwość to wartości którymi się kierujemy w stosunku do naszych Klientów i Pracowników.
 4. Przez nasze działania podnosimy świadomość prawną społeczeństwa w zakresie możliwości uzyskania odszkodowań, ich podstaw oraz rozmiaru ale także przeciwdziałamy praktyce zaniżania odszkodowań przez ubezpieczycieli.
 5. Przeprowadzamy Klientów przez każdy etap odzyskiwania odszkodowania. W pierwszej kolejności oceniamy możliwości uzyskania odszkodowania i jego potencjalnej wysokości. Pomagamy skompletować niezbędną dokumentację oraz udzielamy profesjonalnych porad prawnych związanych z przebiegiem i efektem postępowania. Wspieramy naszych Klientów nie tylko od strony formalno-prawnej, ale również udzielamy wsparcia psychologicznego. Organizujemy cykliczne psychologiczne konferencje/warsztaty dla rodzin ofiar wypadków samochodowych.
 6. Kancelaria kieruje się przede wszystkim dobrem Klientów. Mamy świadomość, że nasi Klienci są ludźmi, którzy niejednokrotnie znajdują się w bardzo trudnych sytuacjach życiowych, dlatego szanujemy sferę prywatności każdego Klienta
 7. Staramy się walczyć w „słusznej sprawie”, dlatego cenimy zaufanie jakimi obdarzają nas Klienci którzy powierzyli nam dochodzenie swoich uzasadnionych roszczeń i ochronę swoich wolności i praw.
 8. Wierzymy, że sukces można oprzeć na wzajemnym zaufaniu. Dlatego stawiamy na budowanie zaufania w relacji z Klientem.
 9. Wyróżnia nas pełne zaangażowanie w sprawy każdego Klienta, duża otwartość na jego indywidualne potrzeby skuteczność w wybieranych rozwiązaniach.
 10. Wszystkie podejmowane przez nas działania na każdym etapie współpracy z Klientem są zgodne z prawem, dobrymi obyczajami. Nie pozyskujemy Klientów drogą nieetyczną i sprzeczną z prawem.
 11. Otwarcie przedstawiamy wszystkie „za” i „przeciw”, szanse oraz ryzyka związane z każdą powierzoną nam sprawą. Pozostawiamy jednocześnie każdemu Klientowi pełną swobodę decyzyjną w zakresie podjęcia z nami współpracy i jej warunkówNie podpisujemy ugód z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi bez zgody Klienta.
 12. Każdy pracownik i współpracownik Kancelarii wykonuje swoje zadania w zgodzie z zasadami uczciwości, według najlepszej woli i wiedzy, w sposób rzetelny oraz z zachowaniem należytej staranności.
 13. Każdy pracownik i współpracownik Kancelarii w celu podniesienia standardów obsługi Klientów oraz skuteczności działań Kancelarii nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i poszerza poziom swojej wiedzy.
 14. Dbamy o to, aby każdy pracownik i współpracownik Kancelarii utrzymywał w tajemnicy wszelkie fakty i informacje,jakie powziął w związku ze świadczeniem usług na rzecz Klientów. Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyćpowierzone nam przez Klientów informacje przed ujawnieniem ich osobom do tego nieuprawnionym oraz niepożądanym wykorzystaniem ich przez osoby trzecie.

Celem działania Kancelarii jest niesienie pomocy i wsparcia osobom, poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych, kierując się zasadami: etyki, troski, wrażliwości, uczciwości i poszanowania godności człowieka. Najwyższymi celami jakie sobie stawiamy jest polepszenie sytuacji życiowej Klienta w jakiej się znalazł przez zapewnienie: wsparcia, profesjonalnej obsługi prawnej i pomocy psychologicznej.

www.voxveritas.pl